Regulamin sklepu pieluchy.pl obowiązujący od dnia 01.01.2023.

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, dzięki temu jest możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy

Sklep podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.pieluchy.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest:

  Polskie Centrum Usług, Michał Mateńko ul. Poniatowskiego 50a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki , NIP: 529-174-67-11 , REGON: 141256434 Tel:+48.881 221 122,

2. Sklep działa w Internecie pod adresem www.pieluchy.pl

Adres pocztowy Sklepu na który należy kierować przesyłki / zwroty / reklamacje:

Pieluchy.pl
ul. Szafirowa 5
05-825 Izdebno Kościelne
NIP: 529-174-67-11

e-mail: bok ( @ ) pieluchy.pl§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Regulamin został stworzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

4. Niniejszy Regulamin korzystania ze Sklepu www.pieluchy.pl , znajduje się pod adresem internetowym: TUTAJ LINK

 

§ 2 Zamówienia

1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad , chyba że jasno wynika to z treści ogłoszenia np. produkt z outlet gdzie oferowane są kocówki serii lub produkty o nie pełnej jakości.

2. Zakupu produktu można dokonać, rejestrując się na stronie sklepu internetowego www.pieluchy.pl poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakupu można dokonać także bez konieczności rejestracji. Zamówienia przyjmowane są także e-mailowo na adres bok (@) pieluchy.pl

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich danych adresowych i kontaktowych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.

5. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „kupuje i płace”.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi zawarcie Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem (w którym określone są uprawnienia stron oraz dane sprzedającego).

10. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

11. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

12. Opłata za połączenie telefoniczne ze sklepem – pod numerem wskazanym przez Sprzedawcę przeznaczonym do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy lub w celu zawarcia umowy – nie przekracza opłaty za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

 

§ 3 Artykuły dostępne w Sklepie

1. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i potwierdza cenę – czyni to poprzez dodanie towaru do koszyka (akceptując w ten sposób wskazane powyżej dane). Klient jest zobowiązany do wskazania ilości sztuk zakupywanego towaru, w innym wypadku domyślnie zostanie uznane, że zamawia 1 sztukę.

2. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.

3. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.

§ 4 Formy płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

 • przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe

 • systemem płatności Przelewy24 / PayU / WP PAY / BLIK

Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia.Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

W przypadku wyboru zapłaty poprzez przelew lub wpłata gotówkowa w PLN na rachunek bankowy o numerze

Polskie Centrum Usług, Michał Mateńko

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Poniatowskiego 50a

PL56109028350000000135299672
SWIFT: WBKPPLPP

  Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt a) warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.

3. Sklep na żądanie Klienta wystawia faktury VAT.§ 5 Dostawa

1. Zamówione artykuły zostaną dostarczone do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko, telefon, e-mail oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2. Klient ma prawo wyboru – w granicach określonych treścią formularza zamówienia – sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru, klient jednocześnie godzi się na ceny związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawy, które to ceny podane są w formularzu zamówienia a tym samym klient ma możliwość zapoznania się z nimi jeszcze przed złożeniem zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej, celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.

 1. Odbiór osobisty w Izdebnie Kościelnym / Grodzisku Mazowieckim możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów.§ 6 Odbiór przesyłki

1. Przy odbiorze przesyłki, klient proszony jest o sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera i w razie uszkodzeń spisania protokołu szkody. Jeżeli klient zauważy uszkodzenie przesyłki po wyjściu kuriera proszony jest o zgłoszenie tego faktu firmie kurierskiej. Spisanie protokołu szkody ma szczególne znaczenie dla sprzedawcy przy dochodzeniu roszczeń od firmy kurierskiej za uszkodzenie przesyłki podczas przewozu z winy przewoźnika. Brak protokołu szkody nie wyklucza możliwości składania przez Klienta reklamacji na otrzymany produkt w ramach rękojmi lub gwarancji.

2. W przypadku, gdy paczka posiada widoczne, zewnętrzne ślady uszkodzenia, wówczas klient ma prawo otworzyć przesyłkę przed podpisaniem dokumentów odbioru i spisać wraz z kurierem dokument, tzw. Protokół otwarcia przesyłki.

3. Postanowienia pkt 1 i 2 nie wpływają na uprawnienia klienta względem sprzedawcy, a służą jedynie ułatwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń sprzedawcy od firmy kurierskiej.§ 7 Odpowiedzialność za wady towaru

1. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych asortymentu objętego zamówieniem powstałych podczas transportu klient może zgłosić pracownikowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki.

2. Wybrane artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych.

3. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja – Klient ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

4. Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko sprzedawcy.§ 8 Rękojmia

1. Klient realizuje swe uprawnienia wynikające z rękojmi poprzez:

a) naprawienie towaru,

b) wymianę na towar wolny od wad,

c) obniżenie ceny zakupionego towaru,

d) odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna.

2.Klient (będący konsumentem) może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Polskie Centrum Usług, Michał Mateńko ul. Szafirowa 5 , 05-825 Izdebno Kościelne , NIP: 529-174-67-11 , Tel: +48.881 221 122, bok (@) Pieluchy.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania (fizyczne otrzymanie towaru do magazynu)

4. W przypadku reklamacji zasadnej firma zwraca koszt dostawy reklamowanego towaru, a także odsyła reklamowany towar na własny koszt. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru:

a) uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania towaru,

b) uszkodzenia wynikłe ze zużywania się towaru,

c) towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem.§ 9 Wymiana grzecznościowa

1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny.

2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą odmowy wymiany towaru.

3. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie, wyłącznie w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, opakowanie jest integralną częścią towaru).

4. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.

5. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Kupujący.

6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu.

8. Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres e mail: bok (@) pieluchy.pl§ 10 Zwrot zamówienia – prawo odstąpienia od umowy1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Klientowi będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać podpisane oświadczenie do Polskie Centrum Usług, Michał Mateńko ul. Szafirowa 5 , 05-825 Izdebno Kościelne , NIP: 529-174-67-11 , Tel: 881 221 122, przed upływem w/w terminu. Do odstąpienia od umowy Klient może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik dostępny do pobrania ze strony pieluchy.pl3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Polskie Centrum Usług, Michał Mateńko ul. Szafirowa 5 , 05-825 Izdebno Kościelne , NIP: 529-174-67-11 , Tel: 881 221 122, bądź na adres e-mailowy: bok (@) pieluchy.pl4. Klient nie ponosi kosztów wysyłki związanych z odstąpieniem od umowy, jeżeli wybrał on najtańszy sposób dostawy przy zakupie towaru. W odmiennym przypadku sprzedawca pokrywa koszty wysyłki wyłącznie do wysokości najtańszej formy dostawy.5. Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź w inny sposób wskazany przez Klienta.6. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru.7. Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz oryginał dowodu zakupu.8. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.§ 11 Postanowienia końcowe

1. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami).3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu. 1. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej bok (@) pieluchy.pl lub telefonicznie pod numer telefonu +48.881 221 122 . Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.

 2. Administrator na każde wezwanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości udostępnia dane osobowe Użytkownika, treści przesłane przez Użytkownika, w tym również IP komputera, z którego Użytkownik korzysta z Portalu.

 3. W przypadku stwierdzenia w regulaminie jakichkolwiek „klauzul niedozwolonych” dane punkty regulaminu nie wchodzą w życie. I Użytkownik nie ma obowiązku zastosowania się do tych punktów. Lista obowiązujących Klauzul Niedozwolonych znajduje się na stronie UOKiK : „ http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php”

 4. Serwis dołoży wszelkich starań mających na celu usunięcie nie właściwego sformułowania regulaminu tak aby nie naruszał praw użytkowników. Prosimy o przesyłanie na adres podany w zakładce „kontakt” ewentualnych sugestii wraz z źródłem prawa obowiązującym, gdyż liczy się dla nas dobro każdego użytkownika.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Stycznia 2023 r. i obowiązuje do odwołania.


WAŻNA INFORMACJA :
W naszej firmie pracują tylko Ludzie, prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy jeśli powstaną jakiekolwiek niedociągnięcia po stronie Administratora. Wraz z możliwościami staramy się pomagać wszystkim użytkownikom Serwisu, jednak czasem czas nie pozwala wszystkiego zrobić naraz. Tak więc prosimy o wyrozumiałość a z pewnością wszyscy będziemy zadowoleni ze współpracy